Zapora gostwriting

Mając na uwadze jakość i rzetelność publikowanych treści redakcja czasopisma Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce wprowadza regulacje przeciwdziałające praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”.

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

  1. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykonywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie.

  2. Autorzy zobowiązani są do przekazania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

  3. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

  4. Redakcja umieszcza dokument dotyczący zapory „ghostwriting” w informacjach dla Autorów.

  5. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.