Procedura recenzji

Artykuł należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zakładce dla autorów. Artykuły opracowane niezgodnie z wymaganiami zostaną odesłane w celu uzupełnienia i poprawy.

Szczegółowe zasady recenzowania:

- do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
- kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma,
- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane,
- warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest uzyskanie dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji,
- decyzja recenzenta może nakładać na Autora konieczność wprowadzenia zmian na poziomie niewymagającym bądź wymagającym powtórnej recenzji,
- w przypadku, gdy artykuł wymaga wprowadzenia znaczących zmian, tekst jest wysyłany do ponownej recenzji do tego samego recenzenta,
- w przypadku uzyskania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji zostaje powołany dodatkowy recenzent,
- dwie negatywne recenzje są podstawą do odrzucenia artykułu,
- autorzy są informowani o wynikach recenzji, którą otrzymują do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzenta.
Lista wszystkich recenzentów z danego roku jest publikowana na stronie internetowej.