Tom II nr 01


pdf
ANTONIEWICZ B., KOCZYK H.: Wpływ wentylacji higrosterowalnej na obniżenie zużycia energii wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

pdf
BALCERZAK W., HEIM D.: Badania wybranych parametrów wizualnych żaluzji typu FISH.

 

pdfBARTKIEWICZ P.: Specyfika symulacji zużycia energii w nowoczesnych budynkach biurowych w Polsce.

 

pdfBASIŃSKA M., KOCZYK H.: Analiza zmienności temperatur w obiekcie doświadczalnym eksploatowanym z osłabieniem nocnym.

 

pdfDULAK L., ŻUCHOWSKI R.: Badania możliwości poprawy izolacyjności akustycznej ściany drewnianej.

 

pdfDZIENISZEWSKI W., WNUK R.: Termodynamika strukturalnego zasobnika ciepła z pełnym przebiegiem przemiany fazowej złoża PCM w fazach ładowania i rozładowania w cyklu dobowym.

 

pdfGARBALIŃSKA H., GARBASZ B.: Wąsko-przedziałowe pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji cegły ceramicznej, silikatowej i betonu komórkowego.

 

pdfGARBALIŃSKA H., SIWIŃSKA A.: Izotermy sorpcji cegły ceramicznej, silikatowej i betonu komórkowego.

 

pdfGAWIN D., PESAVENTO F.: Modelowanie kinetyki izotermicznego procesu wyługowywania wapnia z nasyconych kompozytów cementowych.

 

pdfGAWIN D., SANAVIA L.: Model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych w ośrodkach porowatych z uwzględnieniem powietrza rozpuszczonego w wodzie.

 

pdfGINTOWT J.: Pasywne pozyskiwanie energii.

 

pdfGÓRKA A.: Wpływ systemu grzewczego na cyrkulacje kurzu w pomieszczeniu.

 

pdfGRABARCZYK S.: Modelowanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego w szklarniach z ekranami termoizolacyjnymi.

 

pdfHEIM D., JABŁOŃSKI Ł.: Wpływ właściwości emisyjno-absorpcyjnych ściany wewnętrznej na charakterystykę cieplną fasady podwójnej.

 

pdfHEIM D., JARZĘBIAK M.: Modernizacja oświetlenia sali konferencyjnej, analiza symulacyjna i weryfikacja wyników.

 

pdfHEIM D., KIESZKOWSKI K.: Analizy symulacyjne półek świetlnych o zmiennym kącie nachylenia.

 

pdfHEIM D., NAROWSKI P., SZCZEPAŃSKA E.: Obliczeniowy współczynnik zmętnienia atmosfery dla obszaru Polski.

 

pdfHEIM D., PUCHAŁA P.: Analiza własności optycznych Izolacji Transparentnej i ich wpływ na efektywność energetyczną przegrody.

 

pdfHEIM D., ROMANOWSKA A., SZCZEPAŃSKA E.: Energochłonność oświetlenia uzupełniającego w kontekście wykorzystania światła dziennego.

 

pdfJABŁOŃSKI M., WĄTŁY J.: Krzywa rozkładu dźwięku w przestrzeni jako parametr charakteryzujący akustykę pomieszczenia.

 

pdfJĘDRZEJUK H., MARKS W.: O korzyściach z optymalizacji budynków mieszkalnych.

 

pdfKINASZ R., KULOWSKI A., KAMISIŃKI T., WACZKO A.: Korekta akustyczna sali wykładowej Politechniki Lwowskiej.

 

pdfKISILEWICZ T.: Zespolona izolacja transparentna.

 

pdfKLEMM K., JABŁOŃSKI M.: Turbulentny przepływ strumienia powietrza wokół powierzchni ciała ludzkiego (analiza numeryczna).

 

pdfKLEMM K., KONCA P.: Badanie strat ciepła i temperatury w wybranych punktach ciała ludzkiego poddanego oddziaływaniu strumienia powietrza o różnej prędkości.

 

pdfKLEMM K., PIESZYŃSKI K., ROŻNIAKOWSKI K.: Propagacja wiązki światła lasera w powietrzu o nieustalonym polu temperatury.

 

pdfKONCA P., FAŁEK M.: Wpływ zawartości pigmentów i wypełniaczy na białość powłok malarskich.

 

pdfKONKOL J., PROKOPSKI G.: Zastosowanie stereologii do oceny porowatości betonu.

 

pdfKOSSECKA E., WALCZAK T.: Wydajność instalacji fotowoltaicznych w warunkach klimatu Polski.

 

pdfKRAUSE P.: Szczelność obudowy a ochrona cieplna budynku.

 

pdfKRAWCZYŃSKI S., HEIM D., GRUNEWALD J.: Cieplno-wilgotnościowa ocena przegród zewnętrznych o budowie niejednorodnej - zabytkowe ściany ceglane.

 

pdfKUBIK H.: Sieci neuronowe w analizie uszkodzeń.

 

pdfKUBIK J., KUCHARCZYK A.: Przepływy wilgoci w zasolonych ścianach.

 

pdfKUBIK J., ŚWIRSKA J.: Dyfuzyjno-filtracyjne przepływy masy – współczynnikowe zadanie odwrotne.

 

pdfKWIATKOWSKI J., WOŁOSZYN M., ROUX J.: Modelowanie wpływu histerezy na przepływ masy w materiałach budowlanych.

 

pdfLEBIEDOWSKA B.: Ochrona przed hałasem terenów rekreacyjnych – Puszcza Kampinoska.

 

pdfLEBIEDOWSKA B., BEAUMONT J.: Looking For New Acoustic Indicators For Urbanised Areas.

 

pdfLEBIEDOWSKI A.: Potencjalne niekonwencjonalne źródło energii wybranych obszarów północnego Mazowsza.

 

pdfLIS A.: Ocena wskaźników komfortu cieplnego ludzi w pomieszczeniach.

 

pdfLIS P.: Wybrane aspekty monitorowania zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych.

 

pdfLIS P., NOWAK W.: Efekty racjonalizacji zapotrzebowania na ciepło kompleksu budynków edukacyjnych.

 

pdfMATUSIAK B.: Building Envelope Made Of Translucent Insulation Material, Moniflex.

 

pdfMIJAKOWSKI M.: Analiza rzeczywistych wartości wilgotności powietrza wewnętrznego.

 

pdfNOWOŚWIAT A.: Model logarytmiczny wyznaczania wskaźnika zrozumiałości mowy.

 

pdfOSCHATZ B.: Umsetzung der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz in Deutschland – Energiepässe im Rahmen – Energiepässe im Rahmen der Energieeinsparverordnung 2007.

 

pdfOWCZAREK S.: Metoda przyrostowa określania sprawności energetycznej budynku.

 

pdfPANEK A., KWIATKOWSKI J.: Wpływ wyboru metody obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania na wymagania energetyczne.

 

pdfPROKOPSKA A. PIOTROWSKA J.: Wybrane problemy rewitalizacji Fortów Twierdzy Przemyśl.

 

pdfRADZIKOWSKA A., JĘDRYSIAK J.: Przewodnictwo ciepła w kompozycie z gradacją własności (FGM).

 

pdfROŻNIAKOWSKI K., KLEMM P., POLAŃSKI K.: Zastosowanie mikroanalizy rentgenowskiej (EDX) w badaniach składu chemicznego wybranych materiałów budowlanych.

 

pdfRUCIŃSKA J.: Zastosowanie uproszczonej metody projektowania gruntowego wymiennika ciepła do oceny jego efektywności energetycznej.

 

pdfSOWA J.: Wpływ adsorpcji zanieczyszczeń na jakość powietrza w pomieszczeniach.

 

pdfSTANIEC M., NOWAK H.: Wpływ zmiennego zawilgocenia gruntu na jego naturalne pole temperatury.

 

pdfSTEIDL T.: Charakterystyki energetyczne dla budynku i mieszkania.

 

pdfSZCZEPAŃSKA E., HEIM D.: Całkowity wskaźnik oświetlenia dziennego – TDI a wymagane oświetlenie uzupełniające.

 

pdfSZER I., KLEMM P.: Wpływ działania wiązki światła laserowego na warstwę wierzchnią piaskowca.

 

pdfSZER J., MORACZEWSKI A., WOJTYSIAK J.: Osuszanie i izolacja zewnętrznych poziomych konstrukcji betonowych przy użyciu kompozytu tekstylnego.

 

pdfŚLUSAREK J.: Istota trwałości i utrzymania obiektów budowlanych.

 

pdfTARCZYŃSKI L.: Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość aerosoli w obszarze zurbanizowanym.

 

pdfTELEJKO M., PIOTROWSKI J.Z.: Zaburzenia wymiany powietrza w budynkach poddanych termomodernizacji.

 

pdfWĄTŁY J., JABŁOŃSKI M.: Uproszczona metoda badań izolacyjności akustycznej w polu fal płaskich.

 

pdfWITCZAK K., GAWIN D.: Badania właściwości fizycznych zapraw i ścian murowanych w celu prognozowania ich trwałości.

 

pdfWŁODARCZYK D., NOWAK H.: Modelowanie promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone.

 

pdfWOJEWÓDKA D., WILK B.: Słoneczna temperatura przegrody pionowej w warunkach klimatu lokalnego.

 

pdfWOLSKI L., KRAJEWSKA A., KAMIŃSKI A.: Analiza bryły budynku obiektów sakralnych w świetle wartości liczb bezwymiarowych.

 

pdfŻUCHOWSKI R., DULAK L.: Pomiary parametrów akustycznych i pozaakustycznych drogowego źródła hałasu.

 

pdfŻUCHOWSKI R., DULAK L., MARCHACZ M.: Mapa akustyczna opracowana na podstawie okresowych pomiarów hałasu związanych z eksploatacją dróg.